Deze werkvorm richt zich op het ‘Acquireren van kennis’ en maakt gebruik van ChatGPT om studenten te begeleiden bij het verkennen van nieuwe concepten en ideeën. Door ChatGPT te integreren met het digibord creëren we een leeromgeving waarbij studenten actief betrokken zijn bij hun leerproces.

Stap-voor-stap uitvoering:

 1. Voorbereiding:
  • Selecteer een kernonderwerp dat relevant is voor de les.
  • Formuleer enkele kernvragen rond dit onderwerp.
 2. Introductie:
  • Introduceer het onderwerp en de doelstellingen aan de studenten.
  • Demonstreer hoe ChatGPT werkt en hoe het kan worden gebruikt om vragen te beantwoorden.
 3. Interactieve sessie:
  • Verdeel de studenten in kleine groepen en wijs elk van hen een subthema toe.
  • Laat elke groep vragen formuleren die ze aan ChatGPT willen stellen, gerelateerd aan hun subthema.
 4. Presentatie:
  • Gebruik het digibord om de vragen van elke groep in te voeren in ChatGPT.
  • Laat de antwoorden in real-time zien en bespreek deze met de hele klas.
 5. Toepassing:
  • Vraag studenten om de verkregen informatie toe te passen in een korte opdracht of project.
 6. Reflectie:
  • Sluit de sessie af met een groepsdiscussie over wat ze hebben geleerd en hoe deze kennis toegepast kan worden in praktijksituaties.